Beleid maken

De uitbouw van een gezondheidsbeleid op school is een cyclisch proces. Dit proces wordt voorgesteld in de kwaliteitscirkel. De cirkelvorm geeft aan dat er geen vast begin- en eindpunt is. De school kan, op basis van haar eigen situatie, instappen in om het even welke stap van de cyclus. Belangrijk is wel om alle stappen in het proces mee te nemen. In de navigatie links vind je meer uitleg bij elke stap.

 

Werken met de kwaliteitscirkel biedt voordelen. 

Door te werken met de kwaliteitscirkel:

  • heeft de school een leidraad om te volgen bij de uitbouw van haar gezondheidsbeleid. 
  • vertrekt de school vanuit haar eigen beginsituatie.
  • is er een gezamenlijk beslissingsproces wat de betrokkenheid van de verschillende actoren (schoolteam, leerlingen, ouders, schoolnabije of externe partners) bevordert.
  • worden vooraf doelen vastgelegd zodat de school weet waar ze wil uitkomen.
  • definieert men reële behoeftes die (soms) verschillen van de gepercipieerde noden.
  • worden acties uitgewerkt op basis van de reële behoeftes.
  • gebeurt er een opvolging van het project.
  • wordt regelmatig stilgestaan bij evaluatie, zodat tijdig bijsturing mogelijk is. 

Door te werken met de kwaliteitscirkel wint het gezondheidsbeleid van de school alleen maar aan kwaliteit.

Verandering = ook een proces

Vooraleer van start te gaan met de (verdere) uitbouw van het gezondheidsbeleid, staat de school best even stil bij volgende vragen:

  • Is de school klaar voor vernieuwing? De invoering van veranderingen oefent een grote druk uit op de schoolorganisatie en de personeelsleden.
  • Verstaat iedereen op school wat de uitbouw van een gezondheidsbeleid met zich meebrengt?

Veranderingen doorvoeren vraagt tijd en doorzettingsvermogen. Door de uitbouw van het gezondheidsbeleid te plannen, krijgt de school een realistisch beeld op het tijdspad. Voorzie  hierbij voldoende ruimte voor onder andere het aantrekken van schoolnabije of externe partners, het participeren van actoren (leerlingen & ouders en schoolteam), enzovoort.

Rol van de directie

Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen is dat de directie 100 % achter de vernieuwingen staat. Het volstaat niet dat dit een morele ondersteuning is. Indien nodig dienen ook faciliteiten te worden verleend (bijvoorbeeld: klasvrij maken van betrokken leerkrachten op piekmomenten in de werking).


 

Informeren en motiveren

Bouwen aan een gezondheidsbeleid en vernieuwingen invoeren kan pas echt slagen wanneer er bereidheid is om hieraan te werken op school. 

Lees meer

Visie ontwikkelen

De visie op het gezondheidsbeleid beschrijft wat de school verstaat onder “gezondheidsbeleid” en waar ze met haar gezondheidsbeleid naar toe wil.

Lees meer

Inventariseren - bevragen - meten

Vooraleer een veranderingsproces te starten is het nodig een inventarisatie uit te voeren van hetgeen reeds in de klas en op school rond gezondheid gebeurt en/of vroeger is gebeurd. 

Lees meer

Sterkte-zwakte-analyse/noden-prioriteiten

Aangezien een school niet alles in één keer kan realiseren, is het van belang om prioriteiten vast te leggen en de haalbaarheid van mogelijke acties te bekijken.

Lees meer

Doelstellingen bepalen

Correcte doelstellingen formuleren is één van de belangrijkste stappen binnen de uitbouw van een gezondheidsbeleid op school. Het is een stap die door scholen vaak over het hoofd wordt gezien omdat ze onmiddellijk willen starten met concrete acties. 

Lees meer

Project uitwerken en uitvoeren

Eens de prioriteiten en doelstellingen bepaald zijn, moet er nagedacht worden over hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Welke acties zal de school ondernemen om invulling te geven aan haar gezondheidsbeleid? Welke materialen kunnen hiervoor gebruikt worden? …

Lees meer

Evalueren en bijsturen

Evalueren gebeurt niet noodzakelijk op het einde van een doorlopen proces. Het is evenzeer belangrijk om wanneer je als school een aantal stappen in het proces hebt genomen, eens te gaan evalueren van waar je dan staat. 

Lees meer

Verticaal integreren en leerlijnen opstellen

Eenmalig een les geven rond een gezondheidsthema heeft weinig effect. Leerlingen komen bij voorkeur meerdere keren in contact met bepaalde thema’s gedurende hun schoolloopbaan. 

Lees meer
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be