Creëer draagvlak

Wat leidde tot de aandacht voor gezondheid op jouw school? Wie kwam met het idee? De directie, één of meerdere leraren, of misschien zelfs een leerling of een ouder?

Wat de reden ook is, waar het idee ook ontstond, fijn dat je wil inzetten op gezondheid.

Belangrijk is dat je van bij de start op zoek gaat naar draagvlak. Zorg dat zoveel mogelijk mensen mee zijn. Enkel als er draagvlak is bij directie, schoolteam, leerlingen als ouders wordt het een succes.

Richt een werkgroep gezondheid op met enthousiaste en gemotiveerde collega’s (eventueel aangevuld met vertegenwoordigers van leerlingen of ouders) of zoek aansluiting bij bestaande werkgroepen (bv. werkgroep MOS of verkeer).

Weet dat de directie een cruciale rol speelt. Overtuig hem/haar om in te zetten op gezondheid op school en vraag een mandaat om met de werkgroep aan de slag te gaan.

Hoe overtuigen?

 • Geef aan waarom jullie willen inzetten op gezondheid? Wat is de meerwaarde ?

 • Inspiratie vind je bij ‘waarom werken aan een gezondheidsbeleid op school?’ 

 • Zoek aansluiting bij andere zaken waar de school op inzet (bv. vakoverschrijdend werken, Milieuzorg op schoo, leerlingenbegeleiding, …).

 • Gebruik eventueel wat cijfers

 • Ga op zoek naar goede praktijken

Communiceer vanaf de start regelmatig met alle betrokkenen (directie, schoolteam, leerlingen en ouders) en blijf dit doen. Geef updates over de voortgang van het project en geef aan wie er betrokken is. Zo behoud je het draagvlak doorheen het hele proces. Het is waarschijnlijk niet nodig om hiervoor nieuwe communicatiekanalen op te zetten.

Probeer op voorhand zoveel mogelijk barrières (beschikbaar personeel, financiële middelen, tijd, deskundigheid) op te vangen of weg te werken.

Uiteraard ga je weerstand ondervinden. Dit is eigen aan een veranderingsproces en natuurlijk geen reden om niet verder te gaan. Was je zelf direct 100% overtuigd? Luister naar alle feedback en neem die mee.

Geef zelf en overtuig ook de andere collega’s om het goede voorbeeld te geven. Practice what you preach of Walk your talk  is een uitermate krachtig signaal.

Inspiratie om het draagvlak een boost te geven:

 • Bereid je team voor op het nemen van gezondheidsinitiatieven bv. kleef elke dag een gezondheidsboodschap  op het prikbord in de leraarskamer. Je zal zien, je collega’s beginnen er spontaan over te spreken.

 • Breng het gezondheidsbeleid als item op de personeelsvergadering.

 • Organiseer een pedagogische studiedag rond gezondheidsbeleid of één van haar deelaspecten: voedingsbeleid op school, bewegingsbeleid op school, …

 • Organiseer een info-avond voor de ouders over hoe de school invulling geeft aan het gezondheidsbeleid en waarom ze bepaalde keuzes maakt.

 • Neem de plannen op in de nieuwsbrief van de school of voeg gezondheid toe als item op de website.

 • Geef een brief mee voor de ouders waarin je hen informeert over het gezondheidsbeleid van de school.

 • Neem afspraken en regels op in het schoolreglement (bv. water drinken is toegelaten tijdens de lessen), alle ouders ondertekenen dit bij het begin van het schooljaar.

 • Hang affiches rond gezondheidsthema’s op in de traphal, in de klas, op de speelplaats, …

Nog enkele tips:

 • Om kwetsbare ouders te informeren, schieten (nieuws)brieven, info-avonden of affiches vaak te kort. Mondelinge, persoonlijke communicatie werkt bij hen het beste. Aan de schoolpoort, bij oudercontacten, tijdens schoolfeesten of andere informele activiteiten,… Indien er brugfiguren aan de school verbonden zijn, zijn zij het best geplaatst om kwetsbare ouders te informeren. Als dit niet het geval is, kan dit door andere personeelsleden gebeuren die het meeste vertrouwen verworven hebben bij de ouders: bv. de eigen klastitularis, de zorgleerkracht,…

 • Bedenk voor het infomoment: wat wil ik precies vertellen en wie is het meest geschikt om dit te doen? Zoek iemand die het verhaal op een eenvoudige manier, zonder vakjargon en metaforen kan overbrengen, zodat het voor iedereen duidelijk is.

 • Zorg voor voldoende tijd: gezondheid is niet het zoveelste variapuntje.

 • Peil naar reacties op de uiteenzetting en neem deze mee in het verdere proces.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be