Sterkte-zwakte-analyse/noden-prioriteiten

Aangezien een school niet alles in één keer kan realiseren, is het van belang om prioriteiten vast te leggen en de haalbaarheid van mogelijke acties te bekijken.

In deze stap is het de bedoeling dat de school de verzamelde informatie uit de analyse van de beginsituatie samenlegt en het verzamelde materiaal gaat interpreteren.
De bespreking en interpretatie van de analyse is niet enkel een onderwerp voor de werkgroep gezondheid maar dient ook teruggekoppeld te worden naar alle betrokken actoren (leerkrachten, personeel, leerlingen, ouders, …) bv. via bestaande overlegorganen (leerlingenraad, ouderavond, pedagogische studiedag,…).

Afhankelijk van welk instrument de school gebruikt heeft om haar beginsituatie in kaart te brengen, ontvangt de school al dan niet onmiddellijk elektronische feedback. Met de verkregen feedback kan de school aan de slag gaan om de prioriteiten te bepalen.

  • Zo toont het zelfevaluatie-instrument wat personeelsleden ervaren als sterke en minder sterke punten in de gezondheids- en preventiewerking op school. De zaken waarvoor ze actie nodig vinden. Meteen geven de resultaten aanwijzingen voor verbetermogelijkheden. Zowel voor het eigenlijke schoolbeleid en de interventies, als voor de processen die hiervoor plaatsvinden.
  • Het feedbackinstrument indicatoren laat per thema haar scores zien op een overzichtspagina. Vervolgens kan ze per item de verschillende vragen overlopen en bekijken waar er mogelijke aandachtspunten zijn.
  • Het kieskeurig online analyse-instrument geeft een eerste globaal advies met sterke punten en mogelijke aandachtspunten voor de school op vlak van het dranken- en tussendoortjesbeleid. 
  • Door het invullen van de gezondheidsmatrix  krijg je een zicht op de huidige situatie van het gezondheidsbeleid. Meteen krijgt ze ook een zicht op mogelijke werkpunten.  

De selectie van prioriteiten is een proces dat meerdere contactmomenten vereist. Bestaande methodieken kunnen de selectie structureren en het overleg aldus vergemakkelijken. Bepaal bv. welk werkpunt eenvoudig of minder eenvoudig te verwezenlijken is en het op korte of op lange termijn kan aangepakt worden. Kies niet enkel voor moeilijk te realiseren prioriteiten, maar voor een combinatie. Zo ziet de school zowel op korte als op lange termijn resultaten van haar acties en dit doet de motivatie groeien. 

Vb. 

  Korte termijn Lange termijn
Eenvoudig Affiches Kieskeurig uithangen.  Organisatie van een Fitte Schooldag.
Moeilijk Inventaris opmaken van welke leerinhouden lichaamshygiëne in welke jaren, tijdens welke lessen aan bod komen.

Uitwerken van een spiraal(curriculum) tabakspreventie.

 

Lees ook: prioriteiten, doelstellingen en planning als één van de succesfactoren van een gezondheidsbeleid. 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be