Visie ontwikkelen

Klassiek wordt gezegd dat een school eerst moet nadenken over haar visie (wat wil de school bereiken?) en dan pas moet zoeken naar hoe ze die visie kan realiseren.
Bekeken vanuit gezondheid, wordt deze werking wel eens omgedraaid. Vaak doet een school al veel rond gezondheid en is het beter om vanuit die acties verder te werken en zo geleidelijk aan te komen tot een visie op het gezondheidsbeleid van de school.

Misschien is het ook niet altijd noodzakelijk dat er een afzonderlijke visie wordt opgesteld, maar kan dit ook toegevoegd worden aan de reeds bestaande schoolvisie.

De visie op het gezondheidsbeleid beschrijft wat de school verstaat onder “gezondheidsbeleid” en waar ze met haar gezondheidsbeleid naar toe wil.

Aandachtspunten: 

  • Vertrek vanuit de brede definitie van gezondheid. Dit wil zeggen dat het gezondheidsbeleid aandacht heeft voor het fysiek, het psychisch en het sociaal welbevinden van de leerlingen en het schoolteam.
  • Let er echter wel op dat de school niet te ambitieus is en zich beperkt tot waar ze invloed op heeft (lees meer bij de stap over doelstellingen).
  • Rekening houdend met de pedagogische actualiteit zou het ook een meerwaarde zijn om te beschrijven welke plaats het gezondheidsbeleid heeft in het schoolbeleid. Is er een link met de andere referentiekaders (bv. GOK-beleid, Zorgbeleid, …) op school? 
  • Belangrijk is dat de visie gedragen wordt door gans het schoolteam. De visie wordt dus bij voorkeur opgesteld door een werkgroep en niet door één persoon. Houd daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van het schoolteam en bij voorkeur ook van de leerlingen en de ouders.
  • Tot slot is het belangrijk om de visie te communiceren naar alle betrokkenen en dit regelmatig opnieuw te doen (bv. bij begin van het nieuwe schooljaar, zodat nieuwe leerkrachten ook mee zijn met het verhaal).

Visieteksten van de onderwijskoepels

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be