Zorg en begeleiding

Binnen deze strategie denk je als school samen met je onderwijspartners na over de zorg en begeleiding die jullie aanreiken aan leerlingen met (vermoedelijke) gezondheidsproblemen. Samen met het CLB maak je duidelijke afspraken over het signaleren, de vroegdetectie, het begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen. Neem deze afspraken op in de afsprakennota of bijzondere bepalingen.

Binnen het gezondheidsbeleid beperken we ons tot die zorg en begeleiding die gerelateerd is aan gezondheidsthema’s. Zorg voor leerlingen met bv. leerproblemen of leerstoornissen, worden hier niet door gevat. Deze vormen een onderdeel van het ruimer beleid leerlingenbegeleiding. 

Onder de strategie ‘Zorg en begeleiding’ verstaan we dus alle activiteiten die jouw school en haar onderwijspartners (bv. CLB) nemen om:

  • Tijdig op te merken wanneer het met een leerling niet goed gaat (vroegdetectie)

  • Leerlingen met een gezondheidsprobleem optimaal te laten participeren op school door vroeginterventie en -indien dit niet volstaat- door het opzetten van een handelingsgericht begeleidingstraject en/of een handelingsplan.

Tijdige detectie?

Door de school

Leraren zijn experts in onderwijs geven maar hoeven gezondheidsproblemen niet te herkennen. Gezondheidsproblemen reflecteren zich vroeg of laat in veranderend gedrag en/of de schoolresultaten. Veranderingen in gedrag (zich van de groep isoleren, ongepast gedrag, agressie, pesten, spijbelen, …), minder of niet meer deelnemen aan schoolactiviteiten, achteruitgaan van leerprestaties (slechte toetsen, niet indienen van huistaken, …), zijn signalen die door leraren worden opgevangen en waarmee ze aan de slag gaan. De leerkracht, zorgcoördinator of leerlingenbegeleider zal dat met de leerling en/of de ouders bespreken en in samenspraak het CLB betrekken.

• Door het CLB

CLB’s detecteren risicofactoren en vangen signalen en symptomen van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen op tijdens de systematische contactmomenten (medische consulten) of de vraaggestuurde werking. Een analyse van de resultaten van deze contactmomenten op schoolniveau levert zinvolle informatie  om prioriteiten voor het gezondheidsbeleid op te stellen.

Optimaal participeren op school?

Wat heeft een leerling met een gezondheidsprobleem (bv. leerling met muco, diabetes, CVS, …) of een leerling die terugkeert na een ziekenhuisopname (bv. na kanker, eetstoornis, psychose, ontwenning, …) nodig om optimaal te kunnen participeren op school? Wat kan er vanuit de klas en de school aan ondersteuning geboden worden? Welke begeleiding kan een CLB bieden en hoe kan er worden samengewerkt met externe diensten?
School en CLB, samen met de ouders en de leerling onderzoeken wat hiertoe de best mogelijke maatregelen zijn, aansluitend bij de visie van de school op inclusie en integratie van leerlingen met een gezondheidsprobleem op school.

Wat is de strategie Zorg en begeleiding nog meer?

Naast noden van een individuele leerling gaat het binnen de strategie zorg en begeleiding ook om noden van een klas- of schoolgroep. Hoe je bv. omgaat met een pestproblematiek in de klas/op school kan je zeker ook een plaats geven in deze strategie.

Ook begeleidingstrajecten waarop leerlingen vrijblijvend kunnen intekenen (bv. deelname aan rookstopcursus georganiseerd door de school) kunnen een plaats krijgen in de strategie Zorg en begeleiding.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be