Gezonde School

Binnen de kadermethodiek Gezonde School wordt het frame geleverd door de gezondheidsmatrix. Wanneer het schoolteam gezondheidsacties uitwerkt, is het belangrijk om na te gaan of de acties gericht zijn op de verschillende niveaus in de school. Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voeren op school betekent ook werken vanuit de verschillende strategieën.

Schematisch worden de verschillende niveaus en strategieën van de methodiek Gezonde School voorgesteld in een matrixmodel. De gezondheidsmatrix kan door de school binnen de kwaliteitscirkel voor de gezondheidswerking gebruikt worden als een beleidsinstrument voor:

  • de inventarisatie van de bestaande schoolwerking over (een) gezondheidsthema(‘s),
  • het oplijsten van noodzakelijke acties voor een geïntegreerde werking over een gezondheidsthema of een specifieke doelstelling in het gezondheidsbeleid van de school.

Gezondheidsmatrix

gezondheidsmatrix gezonde school
(pdf versie)

Strategieën van een gezondheidsbeleid op school

Een gezondheidsbeleid op school bestaat uit vier strategieën. Naast de organisatie van gezondheidseducatie heeft de school aandacht voor de inrichting van de school en het schoolklimaat via omgevingsinterventies. Voor de verschillende gezondheidsthema's kan de school ook beleid, afspraken en regels voorzien en handhaven en kan ze leerlingenbegeleiding en zorg organiseren voor risicogroepen en individuele leerlingen.

Om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op school uit te werken, is een afgewogen mix van de verschillende  strategieën en niveaus noodzakelijk. Dan kan dit beleid resulteren in duurzame effecten op het niveau van gezondheidsgerelateerd gedrag.

  • Educatie
  • Omgevingsinterventies
  • Beleid, afspraken en regels
  • Zorg & begeleiding

Een schoolwerking op verschillende niveaus

Een efficiënte werking rond gezondheid vereist een schoolbeleid met aandacht voor de leerling en prioritaire of risicogroepen, de werking in de klas, het schoolniveau en de omgeving buiten de school. Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid veronderstelt een samenhang binnen en tussen deze verschillende niveaus. Deze niveaus vormen de kolommen uit de matrix en geven de aangrijpingspunten voor acties aan.

  • Leerling (+prioritaire/risicogroepen)
  • Klas
  • School (alle leerlingen en hun leefomgeving binnen de school)
  • Omgeving buiten de school (bv. ouders, vrienden, gemeentebestuur, winkels rond de school, fietspaden, schooloverschrijdend,…)

Educatie

De verschillende leerinhouden over gezondheid worden actief aangebracht: kennis, inzicht , vaardigheden en attitudes . 

Lees meer

Omgevingsinterventies

Een bewuste (her)inrichting van de fysieke omgeving (bv. het drankenaanbod op school) en het actief werken aan een sociaal klimaat (bv. door laagdrempelige leerlingenparticipatie) faciliteren het maken van gezonde keuzes.

Lees meer

Beleid, afspraken en regels

Afspraken, beleid en regels vinden we terug in het school- en arbeidsreglement, maar dit kunnen evengoed informele afspraken zijn op klas- en schoolniveau.

Lees meer

Zorg en begeleiding

Voor de verschillende gezondheidsthema’s voorziet de school best een werking naar risicoleerlingen en -doelgroepen.

Lees meer

Leerling (+ prioritaire/risicogroepen)

Binnen het gezondheidsbeleid dient de school rekening te houden met de aanwezigheid van leerlingen met beperkingen en van specifieke doelgroepen, kansengroepen.

Lees meer

Klas

In de klas staat de gezondheidseducatie centraal. De gezondheidsthema’s komen aan bod binnen verschillende lessen of kunnen in verschillende vormen worden aangepakt.

Lees meer

School (alle leerlingen en hun leefomgeving binnen de school)

Op schoolniveau gaat de aandacht onder andere naar de organisatie van de educatie doorheen de leerjaren, het opzetten van schoolactiviteiten, het VTO-beleid voor het schoolteam,...

Lees meer

Omgeving buiten de school (bv. ouders, vrienden, gemeentebestuur, winkels rond de school, fietspaden, schooloverschrijdend,…)

Een school staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke en sociale omgeving buiten de school die van invloed is op de leerlingen…

Lees meer
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be