Zorg en begeleiding

Voor de verschillende gezondheidsthema’s voorziet de school best een werking naar risicoleerlingen en -doelgroepen. 

Zorg en begeleiding omvat:

  • de organisatie en invulling van de begeleidingstrajecten in de school en met schoolnabije en externe partners (bv. begeleiding van leerlingen met depressie, rookstopondersteuning, ...)
  • de vroegdetectie van problematieken (bv. signaalfunctie van leraren in functie van verslavingsproblematieken, eetstoornissen, ...)

Voor het éne gezondheidsthema (bv. middelengebruik, depressies en suïcide) zal deze werking naar risicodoelgroepen en –leerlingen veel uitgebreider zijn dan voor het andere thema (bv. gezonde voeding en veiligheid).

Deze strategie is in onderwijs verankerd via de decretale opdrachten met betrekking tot zorg en leerlingenbegeleiding. Het netwerk van hulporganisaties wordt georganiseerd vanuit de structuur integrale jeugdhulp.

De (inhoudelijke) samenwerking tussen school, CLB en externe zorgpartners wordt voor een aantal gezondheidsproblemen geregeld via protocollen. Voor andere procedures wordt verwezen naar expertisecentra gezondheid zoals VADSensoa en Eetexpert.

Op niveau van de school worden de afspraken tot samenwerking vastgelegd in het beleidscontract met het CLB.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be