Succesfactoren

Het gezondheidsbeleid op school heeft een groter effect als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden spelen een belangrijke rol tijdens alle fasen van de kwaliteitscirkel: van de voorbereiding tot en met de verankering en integratie in het schoolbeleid.

  • Om te komen tot een schoolbeleid met betrekking tot gezondheid is het nodig dat de school aandacht heeft voor evidence based werken. Het gezondheidsbeleid is immers maatwerk.
  • De school selecteert thema’s, doelstellingen, acties en lesprogramma’s in functie van de schoolspecifieke situatie, met aandacht voor de behoeften en de mogelijkheden.
  • Voor de uitwerking van gezondheidsacties en de invulling van de gezondheidseducatie houdt de school rekening met de inhouden van gezondheidsbevordering en kiest ze voor kwaliteitsvolle methodieken en materialen.
  • Een effectieve gezondheidswerking veronderstelt ook draagvlak bij het schoolteam, de leerlingen en de ouders.

De randvoorwaarden stemmen overeen met een aantal dragers en elementen van beleidsvoerend vermogen. Deze randvoorwaarden bestaan uit dezelfde succesfactoren en items die ook in het zelfevaluatie-instrument voor het gezondheidsbeleid in scholen worden gebruikt (zie de onderdelen ‘processen’).

Spinnenweb gezondheidsbeleid

Het spinnenweb gezondheidsbeleid brengt acht aspecten in kaart die samen vier randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid vormen. 

Om de randvoorwaarden van de school in kaart te brengen kan het spinnenweb gebruikt worden. De reflectievragen bij elk aspect worden doorlopen tijdens bv. een bijeenkomst van de werkgroep gezondheid op school. De huidige draagkracht en mogelijkheden van de school worden geschetst aan de hand van vragen over een aantal specifieke aspecten waarop gescoord kan worden.

De resultaten van deze zelftest kunnen door middel van het spinnenwebmodel visueel weergegeven worden. In één oogopslag ziet men hoe sterk de draagkracht en hoe groot de mogelijkheden van de school zijn om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid (verder) uit te bouwen.

Download de volledige afvinklijst.

Gegevensverzameling en analyse

De school dient best een zicht te hebben op: de eigen werking, de wensen en behoeften van de leerlingen, hun ouders en het team, de factoren en de draagkracht en mogelijkheden die de school hiervoor heeft.

Lees meer

Procesbewaking / monitoring en evaluatie

Voor de kwaliteitszorg en opvolging van het gezondheidsbeleid kan de school een monitoring en/of evaluatie voorzien.

Lees meer

Verankering en integratie

Het gezondheidsbeleid is geen apart beleid binnen de school. Het wordt best afgestemd en ingebed in het bredere schoolbeleid.

Lees meer

Prioriteiten, doelstellingen en planning

Op basis van de balans tussen ambitie en mogelijkheden kan de school de meest geschikte prioriteiten kiezen.

Lees meer

Deskundigheidsbevordering

Voor de uitbouw van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid maakt de school gebruik van de deskundigheid in het team. Dit vraagt een competentiebeheer met betrekking tot de gezondheidswerking.

Lees meer

Samenwerking met partners

Voor de uitbouw van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid kan de school een beroep doen op het ondersteuningsaanbod van de schoolnabije diensten en externe partners.

Lees meer

Betrokkenheid van het team

De teamgeest op school is minstens even belangrijk voor een effectief gezondheidsbeleid als de concrete uitwerking van lessen en acties in de school.

Lees meer

Betrokkenheid van leerlingen en ouders

De actieve betrokkenheid van de leerlingen en ouders is belangrijk voor een effectief gezondheidsbeleid op school.

Lees meer
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be