Deskundigheidsbevordering

Voor de uitbouw van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid maakt de school gebruik van de deskundigheid in het team. Dit vraagt een competentiebeheer met betrekking tot de gezondheidswerking.

Aan deskundigheidsbevordering wordt binnen de school gewerkt via aanwervingen, nascholingen (individueel of in team), deelname aan ervaringsuitwisselingen (bv. met andere scholen). In de actielijst vind je mogelijkheden tot vorming over gezondheidsbeleid en voor verschillende gezondheidsthema’s. In de trimestriële nieuwsbrief gezonde school vind je het actuele vormingsaanbod.

Voorbeeld: De tool deskundigheid voor het voedings- en  bewegingsbeleid in SO-scholen.

Er dient ook aandacht te zijn voor het verspreiden van deskundigheid binnen het team. Hiervoor kunnen interne infosessies, ervaringsuitwisselingen of intervisies georganiseerd worden tijdens bv. personeelsvergaderingen of bijeenkomsten van de vakwerkgroepen.


Deskundigheid kan ook in de school gebracht worden door samenwerking met schoolnabije en externe partners.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be