Procesbewaking / monitoring en evaluatie

Voor de kwaliteitszorg en opvolging van het gezondheidsbeleid kan de school een monitoring en/of evaluatie voorzien.

  • Belangrijk is dat het de school toelaat om te kijken in hoeverre de doelstellingen zijn behaald.
  • Daarnaast geeft het zicht op het verloop en de resultaten van de acties.

De resultaten vormen de basis voor de verdere uitwerking, bijsturing en verankering van een gezondheidsbeleid op maat van de school. Binnen de kwaliteitscirkel is evalueren opgenomen.

Er bestaan specifieke analyse- en evaluatie-instrumenten voor het gezondheidsbeleid en de verschillende gezondheidsthema’s op school. In de actielijst vind je beleidsinstrumenten die hiervoor kunnen gebruikt worden.

Daarnaast kan de school ook gebruik maken van:

  • andere gegevensverzamelingen, bv.: inventaris invulling eindtermen W.O. of vakoverschrijdende eindtermen, populatiegegevens
  • de analyse van beleidsdocumenten, bv.: schoolreglement, Gok-plan, globaal preventieplan, samenwerkingscontract CLB
  • andere werkvormen, bv.: evaluatief gesprek in werkgroep, agendapunt op teamoverleg, klasgesprek.

Wil de school een gezondheidsproject of -actie evalueren? De evaluatiematrix kan hiervoor als werkmodel gehanteerd worden.
 

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be